POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Definicje

1.1. Administrator – Anna Rzeszutko prowadząca Kancelarię Adwokacką w Katowicach przy ul. Kawek 2A/1 40-534 Katowice.pl

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej umożliwiające jej zidentyfikowanie poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość, w tym także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.uniewaznieniewibor.pl

1.6. Użytkownik/Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług  wskazanych w Polityce.

  1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

  1. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym:

  1. w celu podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych zainicjowanych przez klienta;
  2. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

3.1.2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem posiada umocowania do podania takich danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3.1.3. Dane Klienta nie będą profilowane ani przekazywane przez Administratora do Państw trzecich;

3.1.4. Dane Użytkownika będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania;

3.1.5. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient może odmówić podania danych osobowych, lecz może to spowodować brak możliwości realizacji umowy czy też brak możliwości jej zawarcia.

3.1.6. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do odpowiednich organów Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy jego dane osobowe zostały naruszone.

FORMULARZ KONTAKTOWY

3.2. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Klientem. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.3.2 Dane w w/w celach będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze oraz w celu realizacji umowy oraz uzasadnionych interesów Administratora – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

4.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

  1. Dane kontaktowe

5.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@uniewaznieniewibor.pl , tel. 518-938-077, 502-141-330, 32 787-68-98  lub adres korespondencyjny:

Kancelaria Adwokacka Anna Rzeszutko
Kawek 2A/1
40-534 Katowice

  1. Postanowienia końcowe.

6.1. Polityka może zostać zaktualizowana w każdym czasie. W przypadku zmiany informacji w nich zawartych Użytkownik zostanie o tej okoliczności poinformowany.

6.2. W chwili akceptacji Polityki Prywatności, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celu wykonania Usługi. Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie przez Administratora danych zawartych w plikach typu „Cookies” w celach analitycznych.

6.3. Niniejsza wersja Polityki wchodzi w życie z dniem 15.12.2022 r.