Podatek CIT – najważniejsze aspekty

Czym jest podatek CIT?

Podatek CIT jest podatkiem odprowadzanym od dochodów przedsiębiorstw, spółek i osób prawnych. Skrót CIT oznacza Corporate Income Tax, a sama danina jest podatkiem bezpośrednim. W Polsce CIT pojawił się po raz pierwszy w 1989 roku, a znowelizowaną ustawę wprowadzono w roku 1992. Ten akt prawny obowiązuje do dziś, choć naturalnie istnieje szereg rozporządzeń oraz nowelizacji, które dodatkowo regulują związane z nim przepisy.

Stawki podatku CIT

Podstawową stawką podatku CIT jest 19%. Od pierwszego stycznia 2017 roku obowiązuje również tak zwana obniżona stawka podatku CIT i wynosi ona 9%. Z obniżonej stawki mogą skorzystać mali przedsiębiorcy, których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 1 200 000 euro (ta wartość przeliczana jest na złotówki).

Oprócz osób prawnych, obowiązkowi opodatkowania podatkiem CIT podlegają spółki kapitałowe – a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne, czy też grupy kapitałowe (czyli co najmniej dwie spółki prawa handlowego).

Istnieje również lista podmiotów zwolnionych z obowiązku opłat z tytułu podatku CIT. Do tych podmiotów należą jednostki budżetowe, gminy, skarb państwa, organizacje religijne, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, fundusze emerytalne i inwestycyjne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedsiębiorstwa międzynarodowe utworzone przez organ administracji rządowej wspólnie z innymi państwami.

Ulgi w podatku CIT

Jak wspomnieliśmy, podstawą opodatkowania podatkiem CIT jest dochód, czyli kwota jaką uzyskamy po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Pamiętajmy, że istnieje szereg możliwości odliczenia kwot uzyskania przychodu. I tak, do odliczeń kwalifikują się darowizny majątkowe na cele publiczne oraz organizacje pożytku publicznego (z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć 10 procent dochodu), koszty amortyzacyjne, koszty związane z nabywaniem nowych technologii, reklamy przedsiębiorstwa, zakupu sprzętu niezbędnego do uzyskiwania przychodu, opłat związanych z funkcjonowaniem firmowego biura, szkoleń pracowników, darowizny na cele kultu religijnego (również granicą jest 10 procent dochodu) i wiele innych. Szczegóły znajdziemy w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obowiązki podatnika

Podatnicy, którzy podlegają obowiązkowemu podatkowi CIT mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklarację CIT-8 do 31 marca – o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Istnieje również obowiązek miesięcznego lub kwartalnego opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego, i tę opłatę należy uiścić do 20 dnia każdego miesiąca lub kwartału (w zależności od modelu rozliczenia). Po złożeniu deklaracji na formularzu CIT-8 podatnik ma obowiązek zapłacenia podatku należnego.

Podstawa prawna – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *