Jak zmieniła się inflacja na przestrzeni lat?

zmiany inflacji

Wielokrotnie spotykane pojęcie inflacji wiąże się ze zmianami w gospodarce narodowej kraju. Zależność między poziomem wysokości inflacji a problemami na różnych gałęziach rynku jest duża i niesie ze sobą spore zagrożenia.

Inflacja – to warto wiedzieć

Inflacją określa się stosunek wysokości cen do wartości pieniądza. Jeśli inflacja wzrasta wrastają ceny, jednak następuje utrata wartości pieniądza. Natomiast kiedy maleje mamy do czynienia z deflacją. W tej sytuacji ceny maleją, za to rośnie wartość pieniądza. Zarówno pierwszy, jak i drugi stan muszą się utrzymywać przez długi czas, podobnie jak przyczyny, które je wywołały. To proces długofalowy, w którym pewne działania i sytuacje na rynku oddziałują na poziom inflacji.

Zmianę poziomu cen mierzy się przy pomocy indeksów konsumpcyjnych. Pod uwagę bierze się nie tylko ceny, po których konsumenci nabywają towary i usługi, ale również ceny fabryczne, a więc ustalane na poziomie produkcji towarów.

Dlaczego deflacja również nie jest korzystna?

Choć spadek cen brzmi dość optymistycznie, a wzrost wartości pieniądza wydawać by się mogło daje lepsze perspektywy na przyszłość, to w rzeczywistości deflacja również niekorzystnie wpływa na stan gospodarki. Szczególnie negatywne działanie zauważyć można w przypadku produkcji, kiedy to spadek cen sprawia, że spada również jej opłacalność.

Dlaczego dochodzi do inflacji?

Najczęściej podkreślana przyczyną jest wzrost cen ropy naftowej, co przekłada się na wzrost cen produktów i usług w wielu gałęziach gospodarki. Większość produktów, a także znacząca część usług opiera się na transporcie. Jeśli koszt dowożenia ich do sklepów, hurtowni wrośnie, wzrośnie również ich cena. Na poziom inflacji wpływ mają również polityka pieniężna i decyzje podejmowane przez bank centralny. Umiejętnie obniżając i podwyższając stopy procentowe może skutecznie sterować inflacją dla uzyskania określonych korzyści. Do innych przyczyn zalicza się też nadmierne akcje kredytowe banku oraz szybki wzrost płac w stosunku do wydajności pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *